Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání
Přijetí žádostí bude probíhat od 1.4. do 26.4.2021.

  

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude organizace zápisu k povinné školní docházce do základních školy pro školní rok 2021/2022 přizpůsobena následovně.

1. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte a zákonného zástupce dítěte ve škole. Z důvodu mimořádné situace proběhne jen formální část zápisu, od části motivační se upouští. 

 

2. Vyplňte a doručte:

 • podepsanou Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání
 • podepsaný Dotazník pro zákonného zástupce žáka
 • neověřenou kopii rodného listu dítěte.

3. Dokumenty doručte škole některým z uvedených způsobů:

 • do datové schránky školy: bq9mnnk,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: hana.karnikova@zskosicky.cz
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu): Základní škola, Kosičky, okres Hradec Králové, Kosičky 82, 503 65 Kosičky
 • osobním podáním ve škole: vhozením obálky do schránky u hlavního vchodu do školy

(Tištěnou podobu formulářů je možné po dohodě vyzvednout ve škole.)

 

4. Termín pro příjem žádostí stanovuji od 1.4.2021 do 26.4.2021.

 

5. Do Dotazníku pro zákonného zástupce žáka prosím čitelně uveďte Vaši emailovou adresu – na adresu bude zasláno registrační číslo žádosti, pod kterým bude vydáno rozhodnutí o přijetí.

 

6. Seznam přijatých žáků v podobě registračních čísel bude zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce před školou dne 30.4.2021.

 

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost předloží vedení školy společně s vyjádřením školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud máte již k dispozici, přiložte k žádosti) stejným způsobem, jako je uvedeno výše. Pokud tato vyjádření zatím nemáte, přesto podáte žádost ve stanoveném termínu zápisu, vyjádření dodáte nejpozději do 31. 5. 2021.

 

U odkladu doručte škole:

 • podepsanou Žádost o odklad povinné školní docházky, 
 • podepsaný Dotazník pro zákonného zástupce žáka,
 • vyjádření SPC nebo PPP,
 • vyjádření odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa,
 • neověřenou kopii rodného listu dítěte.

 

V Kosičkách  dne 20.3.2021                                                             Mgr. Hana Kárníková, ředitelka školy

Základní škola Kosičky